Ved kjøp av utstyr, programvare og/eller konsulenttimer fra Citera as forplikter Kunden seg til å gjøre seg kjent med og følge disse Avtalevilkår.
 

1. Generelt
 

De her angitte vilkår regulerer Kundens kjøp og utnyttelse av utstyr, programvare og tjenester levert av Citera as. En bestilling av utstyr og tjenester - skriftlig, muntlig eller via Web - er å betrakte som en aksept av disse betingelsene i sin helhet.


En eventuell skriftlig tilleggskontrakt går foran disse Avtalevilkår. Det inngås generelt ikke tilleggskontrakter eller rammeavtaler på leveranse av utstyr og tjenester med et omfang på under kr 50.000,- pr år.


2. Tjenestebeskrivelse


Disse betingelsene dekker produkter/tjenester som programvare, 
konsulenttjenester og maskinvare. Eksempler på maskinvare er PC'er (stasjonær/bærbar), servere, skjermer, printere og nettverksutstyr. Eksempler på konsulenttjenester er installasjon, oppgraderinger, oppsett av nettverk og overføring eller rekonstruksjon av data. Listen er ikke uttømmende.


3. Definisjoner og tjenesteomfang


a. Garantier:
 

For PCer, servere, skrivere, skjermer, bærbare maskiner og blekkskrivere er garantien begrenset til våre leverandørers garanti. Normalt er dette 1 år eller 3 år. Garantien omfatter ikke behandling av kunders programvare eller data, som sikkerhetskopiering, re-installasjon eller rekonstruksjon av data. Dette arbeidet blir fakturert. Garantien gjelder ved levering av utstyret til oss. Skal reparasjon foregå hos kunden vil merkostnader knyttet til dette faktureres. For brukt utstyr kjøpt fra Citera as gis det ingen garantier.
På programvare gis det ingen garanti utover at den leveres på et lesbart medium (disketter eller CD'er skal være leselige). Øvrige betingelser er i henhold til den respektive produsents lisensavtale. Programvare er aldri feilfri.


b. Programvare
 
Definisjon: 
Citera as selger en eller flere programpakker til Kunden.

Tjenesteomfang: 
Citera as forplikter seg til å levere programpakken med lisenser og moduler som spesifisert i ordrebekreftelsen og/eller tilbud. Fremtidige oppdateringer og oppgraderinger av program er ikke en del av leveransen med unntak av om dette er spesifisert i tilbudet.

Ved kjøp av bruksrett på Citera AS sin egen programvare som HMSvisjon CRM, HMSvisjon Journal, HMSvisjon Oppdrag, RMA og AMUS gjelder den til hver tid gjeldene lisensavtale som medfølger programvaren.

Spesialtilpasninger av programvare, rapporter etc. vil bli fakturert etter medgått tid eller ihht skriftlig avtale med kunde. Tilpasninger som ikke er regulert i avtale med kunde faktureres etter den til hver tid gjeldene timepris.


c. Konsulenttjenester

Definisjon: 
Med konsulenttjenester menes det at en konsulent fra Citer as er leid av kunden for å utføre et timebasert oppdrag. Oppdragets art behøver ikke å være spesifisert før konsulenten påbegynner sitt arbeid. En eventuell spesifisering skjer muntlig, i tilbud eller via e-mail.
Generelle konsulenttjenester utføres på timebasis. Konsulenttjenester faktureres på bakgrunn av forbrukt tid. Det gis ikke garanti på tjenestene. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at nødvendige sikkerhetskopier foreligger, evt. å informere oss dersom det ønskes at konsulenten skal bruke ekstra tid på nye sikkerhetskopier eller andre forholdsregler. Leverandøren skal i alle tilfeller holdes skadesløs dersom tap av kunders data oppstår.


Tjenesteomfang: 
I henhold til avtale.

 

Responsgaranti: 
Citera as kan tilby avtaler med responsgaranti. Dersom det er inngått en avtale om responsgaranti og en kunde ønsker driftsassistanse skal Citera as utføre arbeidet uten unødig opphold og senest i henhold til avtale. Hvis Kunden ønsker driftassistanse, installasjon eller annet arbeid utført utenom vanlig arbeidstid, faktureres dette i henhold til gjeldene timepriser og responsprogram. Større endringer avtales separat.

 

d. Online Backup

Definisjon: 
Med Online Backup menes det backup til Azure sitt datasenter. Bestilling skjer i tilbud eller via e-mail avtalen gjelder for 1 år av gangen med automatisk fornyelse. Det gjelder en gjensidig rett for partene til å si opp denne avtalen. Oppsigelse skjer skriftlig til den annen part Oppsigelse må sendes 30 dager før ny periode på 1 år påløper. Avtalen forskudds faktureres for 1 år av gangen.

Forsinket betaling dersom Kunde ikke betaler faktura innen forfallsdato, vil Citera eller Citeras Lisensgivere ha rett til å stanse tilgang til Elektroniske tjenester eller oversendelse av Lisensiert Programvare inntil rett betaling, inkludert renter, er mottatt av Citera.


e. Maskinvare

Definisjon: 
Med maskinvare menes servere, PCer og annet teknisk utstyr.


Tjenesteomfang: 
Maskinvare leveres med de tekniske spesifikasjoner som er spesifisert i ordrebekreftelsen, i brosjyrer sendt ut av Citera as og/eller den enkelte produsents spesifikasjoner. Maskinvare leveres eksklusiv oppsett og brukersupport hvis ikke annet er spesifisert i ordrebekreftelsen.


Installasjon:
Citera as kan tilby å gjennomføre installasjon til gjeldene timepris. Dette vil være spesifisert i ordrebekreftelsen dersom dette er en del av tilbudet.

Retur:
Kunden kan ikke returnere bestilte varer uten særskilt avtale med selger.


4. Betalingsbetingelser

Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldene priser. Citera as kan endre prisene uten forhåndsvarsel og tilbud er gyldige i 14 dager etter at kunden har mottatt dette hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet.
 

Fakturering finner sted etterskuddsvis og betalingsvilkår er netto 14 dager, om ikke annet er særskilt avtalt. Privatpersoner gis i utgangspunktet ingen kreditt. Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve 12 % forsinkelsesrente i henhold til morarenteloven. Ved purring påløper et purregebyr på kr 53,-.


5. Tilbud/Aksept av tilbud

Tilbud fra Citera as er, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt og anmerket på tilbudsdokumentene, basert på anslått tidsforbruk.


Det vil si at kostnadene til konsulenttid kan ende opp høyere eller lavere enn anslått i tilbudet.
Citera as forplikter seg til å klarere med kunde avvikende timebruk som overstiger 10% av anslått tidsforbruk.


6. Ansvarsbegrensning

Citera as kan ikke holdes ansvarlig for skade på data som lagres på eller overføres maskinvare og programvare levert av Citera as, herunder direkte og indirekte konsekvenser som følge av skade på data. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at nødvendige sikkerhetskopier foreligger, evt. å informere oss dersom det ønskes at vi skal bruke ekstra tid på nye sikkerhetskopier eller andre forholdsregler. 
Citera as kan ikke holdes ansvarlig hvis uvedkommende bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til Kundens nettverk. Kunden forplikter seg til selv å ta forsvarlig sikkerhetskopi av sine data, og beskytte egne dataressurser mot uvedkommende.


Citera as kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av feil i oppsett av maskinvare og programvare utover det punkt 7 "Citera as mislighold" åpner for.
 

7. Citera as mislighold

Erstatning for tap som skyldes uaktsomhet fra Citera as skal i alle tilfeller være begrenset til verdien av levert utstyr og/eller den utførte tjenesten. Citera as fraskriver seg ethvert ansvar for Kundens sikkerhetsløsninger. Videre påtar Citera as seg intet ansvar for feil som skyldes selvstendige oppdragstakere eller andre tredjeparter.


Erstatning skal ikke omfatte ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, tapt anseelse (goodwill), konsekvenstap eller andre følgetap som kunden måtte bli påført.

Oppdatert 11.01.2019

 

Adresse.  Karihaugveien 89 - 1086 Oslo.

Tel. 67 97 75 00

Copyright © Citera 2019 - All rights reserved